คณะกรรมการสหกรณ์

 Jamlong

พล.ต.ต.จำลอง งามเนตร
ประธานกรรมการ

 02    03
พ.ต.อ.วิธิวัฒน์  ศรีทองจ้อย
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

  พ.ต.อ.เสมอ  อยู่สำราญ
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

 04  Panit Patiwat 
พ.ต.ท.บุญธรรม  เย็นจิตร
กรรมการดำเนินการ/เหรัญญิก

พ.ต.อ.พนิช  อ่วมสอาด
กรรมการดำเนินการ

พ.ต.ท.ปฏิวัติ  วิเชียร
กรรมการดำเนินการ

07  Suthawet  Anek
พ.ต.อ.สมมาต  สังข์ทอง
กรรมการดำเนินการ

พ.ต.ท.สุธาเวชช์  สันทัดงาน
กรรมการดำเนินการ

ส.ต.อ.เอนก  ฟักเถื่อน
กรรมการดำเนินการ

 10  Phirawat 12 Thitipong
พ.ต.ต.ประดิษฐ์  พุฒพันธ์
กรรมการดำเนินการ

ด.ต.พีรวัส  คีรีวัฒน์
กรรมการดำเนินการ

ร.ต.อ.ฐิติพงษ์  เรืองกฤษณ์
กรรมการดำเนินการ

 13 14 Sonthaya 
ด.ต.โสภณ  เกตุเกี้ยว
กรรมการดำเนินการ
พ.ต.อ.สุชิน  กิจกสิกร
กรรมการดำเนินการ/เลขานุการ
ด.ต.สนธยา  สร้อยมาลัยทอง
กรรมการดำเนินการ
Go to top