ติดต่อสหกรณ์

con_address สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด (สอ.ตร.ปข.)
  Prachuabkhiri-khan Provincial Police Saving and Credit Co-Operative.
  214 หมู่ 3 ตำบลอ่าวน้อย 
  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  77210
 
con_tel 0-3260-0858
 
E-mail :pkn.coop2519@gmail.com
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
1. พ.ต.ท.หญิง จริญญา  ยางงาม ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ (096-6493546)
2. ด.ต.พิเชษฐ์  เกลี้ยงกลม เจ้าหน้าการเงิน (092-6949351)
3. ด.ต.พรเทพ แก้วพรายตา เจ้าหน้าที่การเงิน (097-2057291)
4. นางสาวธาริณี  อินทร์เนื่อง เจ้าหน้าที่บัญชี (089-9136535)
5. ร.ต.อ.หญิง พิชญ์สินี  วงษ์กาวิน เจ้าหน้าที่บัญชี (094-6546549)
6. นางสาวอนงค์  จันทรมา เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (089-3797489)
7. นางสาวเกศรินทร์ จันทร์เงิน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (098-8818003)
8. ร.ต.ต.สมภพ  ไตรพร เจ้าหน้าที่ธุรการ (087-4154023)
9. ด.ต.ชำนาญ  สังวร เจ้าหน้าที่ธุรการ (092-2871926)
10. ต.ต.กรวิชญ์ จันทร์ชูกลิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ (095-5733392)

แผนที่สหกรณ์

 

Go to top