ระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ์

 1. ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2561 pdf [Download]
 2. ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 pdf [Download]

 1. ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2550 pdf [Download]
 2. ระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2550 pdf [Download]
 3. ระเบียบ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2550 pdf [Download]
 4. ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2550 pdf [Download]
 5. ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550 pdf [Download]
 6. ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558 pdf [Download]
 7. ระเบียบ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2550 pdf [Download]
 8. ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2550 pdf [Download]
 9. ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2550 pdf [Download]
 10. ระเบียบ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2550 pdf [Download]
 11. ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2550 pdf [Download]
 12. ระเบียบ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่น พ.ศ.2550 pdf [Download]
 13. ระเบียบ ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2551 pdf [Download]
 14. ระเบียบ ว่าด้วยการให้บริการสมาชิกสมทบ พ.ศ.2551 pdf [Download]
 15. ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อส่งเสริมอาชีพของสมาชิก พ.ศ.2551 pdf [Download]
 16. ระเบียบ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2563 pdf [Download]
 17. ระเบียบ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2564 pdf [Download]
 18. ระเบียบ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2565 pdf [Download
 19. ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2567 pdf [Download
 20. ระเบียบ ว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2567 pdf [Download
Go to top