เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินกู้

สินเชื่อสหกรณ์

เงินกู้สามัญ
     กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน บวกด้วยทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้วของสมาชิกนั้น แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงิน 1,600,000.- บาท
(หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยถือหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  1. เงินกู้สามัญหากจำนวนเงินกู้ไม่เกิน 400,000.- บาท ไม่จำกัดจำนวนเงินค่าหุ้นให้มีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
  2. เงินกู้สามัญหากจำนวนเงินกู้เกินกว่า 400,000.- บาท แต่ไม่เกิน 500,000.- บาท มีทุนเรือนหุ้นสะสมไม่น้อยกว่า 100,000.- บาท ให้มีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
  3. เงินกู้สามัญหากจำนวนเงินกู้เกินกว่า 500,000.- บาท แต่ไม่เกิน 700,000.- บาท มีทุนเรือนหุ้นสะสมไม่น้อยกว่า 150,000.- บาท ให้มีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
  4. เงินกู้สามัญหากจำนวนเงินกู้เกินกว่า 700,000.- บาท แต่ไม่เกิน 800,000.- บาท มีทุนเรือนหุ้นสะสมไม่น้อยกว่า 200,000.- บาท ให้มีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
  5. เงินกู้สามัญหากจำนวนเงินกู้เกินกว่า 800,000.- บาท แต่ไม่เกิน 1,600,000.- บาท มีทุนเรือนหุ้นสะสมไม่น้อยกว่า 250,000.- บาท ให้มีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 3 คน
  6. ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินสามัญ โดยมีค่าหุ้นเป็นหลักประกันให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของจำนวนเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้วของตนเอง
     สมาชิกนอกสังกัดหรือนอกประจำการให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของจำนวนเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้วของตนเอง ถ้าคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญครั้งก่อนไม่แล้วเสร็จก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  1. การให้กู้เงินที่วงเงินไม่เกิน 800,000.- บาท ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญมาไม่น้อยกว่า 12 งวด ติดต่อกัน
  2. การให้กู้เงินที่มีวงเงินเกิน 800,001 – 1,600,000.- บาท ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญไม่น้อยกว่า 24 งวด ติดต่อกัน 
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
     เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ สมาชิกสามารถกู้ได้ไม่เกิน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) ส่งคืนไม่เกิน 300 งวด
แต่ทั้งนี้สมาชิกจะต้องชำระคืนให้เสร็จสิ้น ภายในอายุไม่เกิน 65 ปี
 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
     เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้มีจำนวนไม่เกินสี่เท่าของเงินได้รายเดือน (เงินเดือนรวมกับเงินประจำตำแหน่ง) หรือค่าจ้างประจำของสมาชิก  แต่ไม่เกิน 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 
เงินกู้พิเศษ (อาวุธปืน)
     เงินกู้พิเศษ เพื่อสวัสดิการความปลอดภัยข้าราชการตำรวจสมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000.- บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ส่งชำระงวดรายเดือน ไม่เกิน 60 งวด และให้มีผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวนหนึ่งคน
     การส่งเงินงวดทุกประเภทให้หักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ รวมกันแล้วจะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนของผู้กู้ และต้องมีเงิน
คงเหลือสุทธิหลังจากการหักชำระหนี้สิ้นต่างๆแล้ว ไม่ต่ำกว่า 3,000.- บาท
     อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ 7.25 ต่อปี 
 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
     การฝากออมทรัพย์พิเศษ โดยเปิดสมุดครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 1,000.- บาท  
     สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ ทุกวันที่ 31 มีนาคม , 30 มิถุนายน , 30 กันยายน
และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝากเพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้   
     การถอนเงินออมทรัพย์พิเศษ ให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง
สหกรณ์ฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท 
     อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 4.25 ต่อปี
 
Go to top