เจ้าหน้าที่สหกรณ์

06

พ.ต.อ.กิตติภพ ชมพูนุช
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

 Chinya
   พ.ต.ท.หญิง จริญญา ยางงาม
ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ

03 Pitsinee 06
ด.ต.พิเชษฐ์ เกลี้ยงกลม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
ร.ต.อ.หญิง พิชญ์สินี  วงกาวิน
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวธาริณี อินทร์เนือง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
 10 Somphop 08
นางสาวอนงค์ จันทรมา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
ร.ต.ต.สมภพ ไตรพร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
ด.ต.ชำนาญ สังวร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
     
 
Go to top