เจ้าหน้าที่สหกรณ์

Krittipop

พ.ต.อ.กิตติภพ ชมพูนุช
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

 Jarinya
   พ.ต.ท.หญิง จริญญา ยางงาม
ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ

Pichet Porntap  
ร.ต.ต.พิเชษฐ์ เกลี้ยงกลม
หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
ด.ต.พรเทพ แก้วพรายตา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pichsinee
Tarinee Nutkritta 
พ.ต.ต.หญิง พิชญ์สินี  วงษ์กาวิน
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวธาริณี อินทร์เนือง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
นางสาวณัฐกฤตา อุดมศิลป์
ลูกจ้างฝ่ายบัญชี 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Sompop Juthamas  
ร.ต.อ.สมภพ ไตรพร
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
น.ส.จุฑามาศ จันทบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
---------------------------------------------------------------------------------------------
 Chumnan  Arnong Kadsarin 
ด.ต.ชำนาญ สังวรณ์
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
 นางสาวอนงค์ จันทรมา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
นางสาวเกศรินทร์ จันทร์เงิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ 
Karawit
   ส.ต.ท.กรวิชญ์ จันทร์กลิ่น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
 
Go to top